Skip to main content

سرویس تایید کارت به کارت

درخواست ایجاد تراکنش#

در ابتدا از طریق API زیر یک توکن جهت ریدایرکت کاربر به صفحه پرداخت بگیرید.

{{base}}/api/call
curl --location -g --request POST '{{base}}/api/call' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data-urlencode 'token={{token}}' \
--data-urlencode 'amount=1234' \
--data-urlencode 'callback_url=http://example.com/call' \
--data-urlencode 'order_id=12398'

تایید درخواست تراکنش#

بعد از این که تراکنش موفق تشخیص داده شد کاربر به آدرس کال بک بازگردانده می شود، همچنین پارامتر hashid ضمیمه این آدرس می شود و توسط API زیر تراکنش چک می گردد و در صورتی که مقدار Status برابر با 1 باشد یعنی تراکنش موفق بوده است.

{{base}}/api/verify
curl --location -g --request POST '{{base}}/api/verify' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data-urlencode 'token=4phIbEphGXK4HsH8UD09Z8s4s1xCPc9A2bqI0gZN' \
--data-urlencode 'hashid=wdroz'

صفحه کنترل پرداخت#

توکن گرفته شده در API قبلی را در آدرس زیر قرار داده و کاربر را به این آدرس ریدایرکت می کنید.

{{base}}/check?token=l0nyOjjQBRFe3ZR99JAcA8hltjtPCL4aS4EEjejf
curl --location -g --request GET '{{base}}/check?token=l0nyOjjQBRFe3ZR99JAcA8hltjtPCL4aS4EEjejf'