Skip to main content

درگاه پرداخت تلفنی به پرداخت ملت

1. وبسرویس درخواست رمز پویا#

آدرس وبسرویس: https://core.paystar.ir/api/ivr/bpm/otp-v2

برای ان جام تراکنش IVR ابتدا باید این سرویس با متد POST فراخوانی شود تا رمز پویای مورد نیاز، به پرداخت کننده پیامک شود.

-  پارامترهای مورد نیاز در قسمت Body درخواست ودر قالب json میبایست ارسال شوند:

نام فیلدنوع دادهشرحاجباری
amountdoubleمبلغ تراکنشبله
panstringشماره کارت پرداخت کنندهبله
order_idstringشناسه سفارسبله
sequencestringشناسه درگاه تلفنیبله

توجه: در فیلد sequence میبایست شناسه درگاه تلفنی که در پنل پی استار دریافت کرده اید را قرار دهید .


-  نمونه پارامترهای ورودی سرویس:

{
"amount": 50000,
"pan": "5022000012340000",
"order_id": "123456",
"sequence": "acd54b56ddd651a5cc3v"
}

-  پارامترهای خروجی وبسرویس:

نام فیلدنوع دادهشرح
statusintوضعیت پاسخ
dataarray-
errorsarrayخطاهای رخ داده

توجه: در فیلد status مقدار 1 ،به معنی پاسخ موفق و ارسال پیامک رمز پویا به پرداخت کننده است. هر مقدار دیگری غیر از آن به معنی رخداد خطا در درخواست ارسالی می باشد.


-  نمونه پاسخ موفق:

{
"status": 1,
"data": [],
"errors": []
}


2. وبسرویس پرداخت#

آدرس وبسرویس: https://core.paystar.ir/api/ivr/bpm/pay

نوع فراخوانی: POST

2.1. پرداخت از طریق تلفن گویا

در این روش، پرداخت کننده به تلفن گویای پذیرنده متصل شده و اطلاعات مورد نیاز از پرداخت کننده دریافت شده و در انتها وبسرویس از طریق تلفن گویا فراخونی می شود.

-  پارامترهای مورد نیاز که در قسمت Body درخواست و در قالب json می بایست ارسال شوند:

نام فیلدنوع دادهشرحاجباری
ivrintمقدار ثابت 1 ارسال شودبله
panstringشماره کارت پرداخت کنندهبله
pinstringرمز پویابله
amountintمبلغ تراکنشبله
order_idstringشناسه سفارشبله
merchant_cidstringشماره همراه پرداخت کنندهبله
sequencestringشناسه درگاه تلفنیبله

توجه: در روش پرداخت از طریق تلفن گویا، هر دو وبسرویس در خواست رمز پویا و وبسرویس پرداخت از طریق تلفن گویا فراخوانی می شوند. اطلاعات مورد نیازی که از پرداخت کننده باید دریافت شود در مرحله اول شماره کارت می باشد. پس از دریافت شماره کارت از مشتری، وبسرویس درخواست رمز پویا فراخوانی شده و در مرحله بعد از مشتری باید رمز پویا پیامک شده دریافت شود. در این مرحله تمامی اطلاعات مورد نیاز بدست آمده و میتوان وبسرویس پرداخت را فراخوانی کرد.

-  نمونه پارامترهای ورودی وبسرویس:

{
"ivr": 1,
"pan": "5022000012340000",
"pin": "12345",
"amount": 500000,
"order_id": "123456"
"merchant_cid": "+989123456789",
"sequence": " acd54b56ddd651a5cc3v"
}

-  پارامترهای خروجی وبسرویس:

نام فیلدنوع دادهشرح
statusintوضعیت پاسخ
dataarray-
errorsarrayخطاهای رخ داده

توجه: چنانچه تراکنش با موفقیت انجام شود، فیلد status با مقدار 1 و فیلد data شامل موارد زیر خواهد بود.


-  جدول نوع داده data در صورت برگشت پاسخ موفقیت آمیز

نام فیلدنوع دادهشرح
refIDstringشناسه پیگیری تراکنش

توجه: در صورتی که انجام تراکنش با خطا مواجه شود فیلد status با مقدار 0 و فیلد data شامل موارد زیر خواهد بود .


-  جدول نوع داده data در صورت برگشت پاسخ موفقیت آمیز

نام فیلدنوع دادهشرح
refIDstringمقدار ثابت 0
transactionStatusstringکد خطای تراکنش

شرح کدهای خطای تراکنش در جدول مربوطه در انتهای مستند قابل مشاهده است.

2.2. پرداخت از طریق وبسرویس

در این روش وبسرویسها، از طریق پنل وب پذیرنده فراخوانی می شوند.

توجه: تفاوت پارامترهای ورودی در این روش با روش قبل در فیلد ivr و invoice_id است .


-  پارامترهای ورودی وب سرویس پرداخت :

نام فیلدنوع دادهشرحاجباری
ivrintمقدار ثابت 0 ارسال شودبله
panstringشماره کارت پرداخت کنندهبله
pinstringرمز پویابله
invoice_idstringشناسه سفارشبله
merchant_cidstringشماره همراه پرداخت کنندهبله
sequencestringشناسه درگاه تلفنیبله

پارامترهای خروجی مشابه روش قبل است.


3. جدول کد خطا#

کد خطاپیام
3پذیرنده کارت نامعتبر است
5تراکنش نامعتبر است
13مبلغ نامعتبر است
14کارت نامعتبر است
20پاسخ نامعتبر است
21تراکنش نامعتبر است
42حساب کارت نامعتبر است
51موجودی کافی نیست
54تاریخ انقضا کارت گذشته است
55رمز نادرست است
57دارنده کارت مجاز به انجام تراکنش نیست
61سقف تراکنش تکمیل شده است
62کارت محدود شده است
63پایانه نامعتبر است
75تعداد دفعات وارد کردن رمز بیش از حد مجاز است
78کارت غیرفعال است
80خطای سیستمی رخ داده است
90عملیات پایان روز کاری در حال انجام است
91صادر کننده در وضعیت عملیاتی نمی باشد
94تراکنش تکراری است