Skip to main content

سرویس های انتقال وجه

اصطلاحات#

سرویس انتقال وجه، به منظور در اختيار گرفتن دسترسی حساب بانکی کاربر و سپس انتقال وجه به حساب ذینفعان پياده سازی شده است. در ابتدا اصطلاحات که در مستندات به کار رفته را تعریف مي‌کنيم.

کاربر/ پذیرنده: شخصی که در پنل پی استار حساب کاربری ایجاد کرده است.

اپليکيشن:برای فراخوانی وبسرویس‌های انتقال وجه، نياز به ایجاد اپليکيشن مي‌باشد که به این منظور باید از طریق پنل کاربری برای ایجاد آن اقدام نمایید.

apiKey :یک توکن برای احراز هویت کاربر و دسترسی به اپليکيشن، به منظور فراخوانی وبسرویس‌های دریافت دسترسی حساب و انتقال وجه است. این توکن باید در تمامی وبسرویس‌ها به عنوان توکن bearer در هدر authorization ارسال شود.

refreshToken :توکن apiKey به مدت 24 ساعت معتبر است. لذا برای ایجاد apiKey جدید به refreshToken نياز مي‌باشد.

applicationId : شناسه اپليکيشن، که بعد از ایجاد اپليکيشن در اختيار کاربر قرار مي‌گيرد.

accessPassword :رمز دسترسی به اپليکيشن، که بعد از ایجاد اپليکيشن در اختيار کاربر قرار مي‌گيرد.

accessIp :آی پی های مجاز برای فراخوانی وبسرویس‌ها که در اپليکيشن تنظيم شده اند.

وبسرویس refresh api key#

  • https://core.paystar.ir/api/application/refresh-api-key

برای‌ دریافت apiKey جدید ،سرویس بالا با متد POST فراخوانی شود.

پارامترهای ورودی

نام فیلدنوع دادهشرحاجباری
application_idstringشناسه اپلیکیشنبله
access_passwordstringرمز دسترسی اپلیکیشنبله
refresh_tokenstringتوکن بازیابی API keyبله

درصورت فرخوانی موفق، پاسخ با وضعيت ok و در صورت فراخوانی ناموفق با وضعيت fail دریافت ميکنيد. نمونه پاسخ موفق به شکل زیر مي‌باشد.

{
“status”: "ok",
“data”: {
“api_key”: “...”,
“api_key_expire_date”: “...”
},
}

وبسرویس انتقال وجه بانکی#

  • https://core.paystar.ir/api/bank-transfer/v2/settlement

پس از گرفتن دسترسی به حساب بانکی، برای انتقال وجه باید وبسرویس بالا را با متد POST فراخوانی کنيد.

پارامترهای ورودی

نام فیلدنوع دادهشرحاجباری
application_idstringشناسه اپلیکیشنبله
bankstringرشته کاراکتری "016" برای بانک کشاورزی ارسال شودبله
access_passwordstringرمز دسترسی اپلیکیشنبله
transfersarrayآرایه‌ای از لیست درخواست‌های انتقال وجه که هر درخواست یک object به فرمت جدول زیر می‌باشدبله

وبسرویس دریافت لیست درخواست‌های انتقال وجه#

  • https://core.paystar.ir/api/bank-transfer/settlement-requests

جهت دریافت ليست درخواست‌های انتقال وجه ،سرویس بالا با متد GET فراخوانی گردد:

پارامترهای ورودی

نام فیلدنوع دادهشرحاجباری
application_idstringشناسه اپلیکیشنبله
access_passwordstringرمز دسترسی اپلیکیشنبله
depositstringشماره حساب بانک که در اپلیکیشن ثبت شده استخیر
track_idstringکد رهگیریخیر
limitintegerتعداد رکورد‌های پاسخدرصورت وارد کردن skip
skipintegerتعدادرکورد‌هایی که رد شونددرصورت وارد کردن limit